Tegevusloa andmed

Sign Narva OÜ tegeleb tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimisega ministri käskkirja alusel (04.11.2019 nr 1.1-3/19/274).

Keeleseaduse § 283 lõike 2 ning haridus- ja teadusministri 9. detsembri 2015 käskkirja nr 470

„Volituse andmine Haridus- ja Teadusministeeriumi nimel tegevusloa taotluste

lahendamiseks“ alusel:

1. Tuginedes Keeleinspektsiooni 28. oktoobri 2019. a eelhaldusaktile annan tegevusloa Sign Narva OÜ-le (registrikood 10927896) keeleoskustasemetel A2 ja B1 tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimiseks.

2. Käskkirja on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades kaebuse Tartu Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt) Mart Laidmets kantsle

KANTSLERI KÄSKKIRI